Sykling og European Mobility Week

Kristiansand kommune, Sykkelekspressvei

Devblog artikkel om Agder, nr. 5

Sykkelen blir i større og større grad brukt som et transportmiddel, spesielt i bynære rom. Vi som sykler opplever at vi på denne måten skaper behov, og vil at ting skjer. Det kan virke som om det i mindre grad er kommuner, fylkeskommuner og stat som går foran. Dette er en grei ordning, så lenge politikere og planmyndigheter lytter til oss. Og det gjør de vel? Eller gjør de det?

Det kan virke som om det i stor grad er fokuset på privatbiler og godstransport som er drivkraften. Her står politikere og administrasjon i et nærmest umulig valg mellom å maksimere befordring av kjøretøy og gods på den ene siden, og å ta myke hensyn på den andre siden. Mange synes nok at det første blir prioritert. Saken omkring den planlagte ytre ringveien utenom Kristiansand er et godt eksempel, også fordi det har vært et stort folkelig engasjement omkring dette prosjektet. Facebook gruppen "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder!" er et svært godt bevis på dette (Facebook n.d.).

Her må også den folkelige aksjonen mot bygging av en garasje under torvet i Kristiansand nevnes. Svært mange ser på dette som en kostbar subsidiering av handelsnæringen. Hensynet til fortsatt bruk av privatbilen var avgjørende, delvis i et forsøk på å få folk til å handle i Kristiansand sentrum igjen, etter at Sørlandssenteret fikk så stor makt.

Samtidig som Facebook gruppen har engasjert seg mot bygging av den ytre ringveien har den også argumentert for positive tiltak når det gjelder persontransport og godstransport i Kristiansandsregionen. Dette gjelder blant annet å legge bedre til rette for bruk av sykkel gjennom å bygge sykkelinfrastruktur. Her skjer interessante ting i Kristiansand, og det gjelder kanskje spesielt den planlagte "sykkelekspressveien" (se bildet).

Det er et stort og økende problem at en så stor andel av befolkningen i Kristiansand bor og arbeider i forskjellige bydeler og at de må reise gjennom sentrum til og fra jobb. Byplanlegging er følgelig sentralt, og her har det skortet. Mange mener nok at Sørlandssenteret ikke skulle vært bygget, eller at det skulle hatt færre funksjoner enn det har.  Den sentrale funksjonen skulle ha blitt værende i Kvadraturen.

Jeg reiser mye omkring i verden i forbindelse med jobben, og det skjer svært mye positivt når det gjelder alternative måter å tenke på når det gjelder kollektiv trafikk, godstransport, tiltak for å redusere bilbruk, og støtte til bruk av sykkel i bynære rom. Jeg har skrevet om flere slike interessante tiltak på Facebook gruppen. Mon tro i hvilken grad har politikere og planmyndigheter, blant annet i Kristiansand, vært opptatt av å lære av det som skjer ute i verden, og kanskje spesielt i Europa?

European Mobility Week

Siden 2002 har European Commission organisert European Mobility Week (EMW). Her deles den årlige European Mobility Week Award ut. Målsettingen er å inspirere byer, kommuner og fylkeskommuner til å lage såkalte Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP). Årets uke fant sted 16.-22. september 2018. Mottoet var "multimodality," det vil si at transportmiddel tilpasses reisens lengde og formål. Som et eksempel er det stort sett unødvendig å bruke bilen når man skal i butikken og handle brød og melk. Sykkel kan være et godt alternativ. At nærbutikkene i stor grad har forsvunnet er selvfølgelig et problem, nettopp et resultat av den stadig økende avhengigheten av privatbilen. Men denne logikken kan selvfølgelig snus: dersom vi bruker privatbilen mindre vil nærbutikkene komme tilbake!

I årets European Mobility Week deltok 2442 byer fra 51 land i og utenfor Europa. Fra Norge var det 25 deltakere, inklusive kommuner og fylkeskommuner. De organiserte forskjellige program, blant annet permanente tiltak for å støtte sykling og bilfrie dager. Det var ingen deltakere fra Agder fylkene i 2018 (Note 2). Hvorfor ikke? Forskjellige forklaringer kan tenkes. Med referanse til Kristiansand kommune må det være lov å spørre: Kjenner kommunen til European Mobility Week? Har kommunen deltatt tidligere? Anså kommunen at deltaking ikke var nødvendig eller interessant? Kommunen er kanskje fornøyd med tingenes tilstand?

For å se framover, er Kristiansand kommune interessert i et samarbeide med det sivile samfunn om deltaking i framtidige European Mobility Week arrangementer?

Lars T. Søftestad


Noter
(1) Dette er en artikkel i en serie om regionen Agder. En artikkel som omtaler dem er tilgjengelig (se Note 4).
(2) Statistikk fra European Mobility Week (European Commission n.d.) viser følgende deltaking fra Agder: 2017 - Arendal og Grimstad, 2016 - Arendal, Farsund, Grimstad, 2015 - Arendal, Grimstad. Tall fra tidligere år er ikke tilgjengelige.
(3) Bilde referanse: Kristiansand kommune (n.d.).
(4) Relevante Devblog artikler: "Devblog om Agder" (omtale og lenker til alle artikler om Agder) – https://devblog.no/no/article/devblog-om-agder
(5) Andre Devblog artikler: "Urban Cycling" – https://www.devblog.no/en/article/urban-cycling
(6) Flere Devblog artikler: "Networks and Networking" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-networking | "Networks and Virtual Communication" – https://www.devblog.no/en/article/networks-and-virtual-communication | "Our House is Falling Apart" – https://www.devblog.no/en/article/our-house-falling-apart | "Climate Change - Sink or Swim?" – https://www.devblog.no/en/article/climate-change-sink-or-swim | "Klimaendringer - hva nå?" – https://www.devblog.no/no/article/klimaendringer-hva-na
(7) Permalenke: https://devblog.no/no/article/sykling-og-european-mobility-week
(8) Denne artikkelen ble publisert 29. september 2018. Den ble revidert 15. februar 2021.

Kilder
European Commission. n.d. "European Mobility Week." URL: https://mobilityweek.eu/
Facebook. n.d. "Ytre ringvei bort fra Kristiansands turområder!" URL: https://www.facebook.com/groups/ringvei/
Kristiansand kommune. n.d. "Kommunedelplaner - vedtatte." URL: http://https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/overordnede-planer/kommunedelplaner---vedtatte/ (Note: denne nettsiden er ikke lenger tilgjengelig.)

Skriv ny kommentar

devblog.no